خوراک حلال

0

 

کتاب حلال pdf

 

فهرست

پیش گفتار  ۱۲

فصل اول :کلیات   ۱۶

اهمیت محصول و خوراک حلال  ۱۶

الف- آیات الهی و تبیین اصول حلال  ۱۷

بهره حلال و داشتن تقوا  و ایمان  ۱۷

ارزش حلال  ۲۱

ب- روایات   ۲۱

دوری از حرام یقینی   ۲۲

حلال ارزشمند  ۲۲

حرام ناپسند  ۲۳

در حرام خیری نیست   ۲۳

اهمیت شناخت حلال و حرام  ۲۴

چکیده این بخش    ۲۵

فصل دوم:مبانی شناخت ضوابط حلال   ۲۷

مبانی شناسایی ضوابط حلال  ۲۷

شناخت حلال و حرام  ۲۹

راه های شناخت عالم ترین مجتهد و به دست آوردن حکم فقهی   ۲۹

چهار راه به دست آوردن فتوای مجتهد  ۳۰

گوناگونی احکام شرعی   ۳۱

اقسام احکام شرعی   ۳۲

رجوع به کارشناسان دارای شرایط جامع  ۳۳

عدم تقلید  ۳۳

حلال  ۳۴

الف- کسب مال و روزی حلال  ۳۴

ب- تهیّه و فراوری خوراک حلال و سایر محصولات   ۳۸

غذای حلال و  پاک    ۳۹

حلال و حرام در خوراک    ۴۰

انواع خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها ۴۲

فصل سوم:مایعات و نوشیدنی ها ۴۳

الف: نوشیدنی‌های حلال  ۴۴

آب   ۴۴

مواد لبنی و فراورده‌های شیری   ۴۴

آب انگور جوشانده شده ۴۴

مواد روغنی مایع  ۴۵

سایر نوشیدنی‌ها ۴۵

ب-  نوشیدنی‌های حرام  ۴۵

شراب    ۴۵

آبجو(فقّـاع) ۴۷

مشروبات الکلی   ۴۸

الکل‌ها ۴۸

چکیده فصل: ۴۹

فصل چهارم:خوراکی های غیرگوشتی   ۵۰

فرآوری مواد غذایی گیاهی، سبزیجات و نظیر آن  ۵۱

پاکیزه کردن مواد غذایی اولیه که‌نجس شده مانند: حبوبات و سایر مواد قابل آبکشی شرعی   ۵۲

مواد لبنی و فراورده‌های شیری   ۵۲

تخم جانوران  ۵۳

افزودنی‌های غذایی   ۵۳

ژلاتین   ۵۴

گلیسرین (Glycerin) 55

امولسیفایرها (Emulsifier) 55

لکیتین (Lecithin) 56

آنزیم‌ها (Enzyme) 56

رنت (rennet) 57

طعم‌ها و طعم دهنده‌ها ۵۸

فصل پنجم :خوراکی های گوشتی حلال   ۶۲

تذکیه  ۶۳

کشتار  ۶۴

برتری‌های کشتار حلال: ۶۴

کشتار حیوانات اهلی   ۶۵

ضوابط سر بریدن و شکار جانوران با آیین حلال  ۶۵

ذبح با دستگاه ۶۷

حیوان ذبح شده به دست اهل کتاب   ۶۷

دستور سربریدن جانوران  ۶۷

الف: بریدن چهار مجرا ۶۷

ب: مسلمان بودن ذبح کننده ۶۸

ج: وسیله ذبح   ۶۹

د: رو به قبله بودن جانور  ۶۹

ه: زنده بودن جانور قبل ذبح   ۷۰

ص: یاد خدا هنگام سر بریدن  ۷۰

خ: ذبح با قصد و نیّت   ۷۱

مستحبات سربریدن  ۷۱

مکروهات سربریدن  ۷۱

نحر(پی کردن)  شتر  ۷۲

نکته مهم: ۷۲

اجزای حرام از جانوران حلال گوشت   ۷۳

برخی احکام دیگر حیوانات حلال و حرام  ۷۴

شکار حیوانات حلال گوشت وحشی   ۷۷

الف- شکار با سلاح   ۷۷

ب: شکار با سگ    ۷۸

سایر احکام شکار حلال  ۷۹

احکام آبزیان  ۸۱

شکار ماهی   ۸۱

غذاهای دریایی، میگو و خاویار  ۸۳

استفتاء  ۸۴

کنسرو ماهی   ۸۶

شکار ملخ   ۸۶

شرایط شکار ملخ   ۸۶

ملاک در حرام گوشت بودن حیوانات ناشناخته  ۸۷

جنین جانور حلال گوشت   ۸۸

فصل ششم: محصولات غیرخوراکی حلال از جانوران   ۸۹

احکام چیزهای چرمی   ۹۰

گوشت‌ها و پوست‌هایی که در بازار غیرمسلمانان فروخته می‌شوند  ۹۱

فصل هفتم:بهداشت و آداب خوراک حلال   ۹۳

به آداب پیش از غذا ۹۴

برخی آداب خوراک حلال  ۹۴

شستن دست ها، پیش و پس از غذا خوردن  ۹۴

گفتن بسم الله  ۹۶

رهنمود های امام مجتبیgدرباره سفره ۹۶

نمک قبل و بعد از غذا ۹۷

نوبت های غذا ۹۷

گروهی غذا خوردن  ۹۸

غذای کامل   ۹۸

اجابت دعوت برای طعام  ۹۸

غذا نخوردن بدون دعوت   ۹۹

سیره پیامبر aدر خوردن و آشامیدن  ۹۹

آدابی که در حین غذا خوردن  سفارش شده ۱۰۰

دهان و دندان  ۱۰۰

پرهیز از دمیدن در غذا ۱۰۱

نخوردن گوشت به مدت چهل روز  ۱۰۱

تمیز نکردن کامل استخوان و نخوردن مغز استخوان  ۱۰۲

تاکید بر خوردن ناشتایی  و شام و نهی از واگذاردن آن  ۱۰۳

از نزد خود برداشتن   ۱۰۴

ساده نشستن   ۱۰۵

به آرامی خوردن  ۱۰۵

مواردی که از آن ها نهی شده است   ۱۰۵

پرخوری   ۱۰۷

رعایت مقدار مناسب   ۱۰۹

آداب سفارش شده برای بعد از غذا ۱۰۹

خلال کردن  ۱۰۹

منافع خلال کردن  ۱۱۰

آداب خلال کردن  ۱۱۰

سپاسگزاری   ۱۱۰

گردآوری خرده های غذا ۱۱۱

پس از غذا ۱۱۱

آداب خوردن میوه ۱۱۲

شستن میوه با آب   ۱۱۲

خوردن هر میوه در آغاز فصلش و پرهیز از آن در پایان آن فصل   ۱۱۲

رعایت غذا و میوه هر فصل   ۱۱۲

خلاصه آداب خوراک    ۱۱۳

مستحبات غذا خوردن  ۱۱۳

مکروهات غذا خوردن  ۱۱۴

آداب نوشیدن  ۱۱۵

آداب نوشیدنی ها ۱۱۵

ایستادن  ۱۱۶

پس از دیگران نوشیدن  ۱۱۶

آشامیدن در ظرف‌های مسی   ۱۱۷

یکسره سر کشیدن آب   ۱۱۷

نوشیدن آب در میان خوردن غذا ۱۱۷

مستحبات آشامیدن  ۱۱۷

مکروهات آشامیدن  ۱۱۸

سایر موارد  ۱۱۸

بی اشتهایی   ۱۱۸

خوردن گوشت نمک سود خشک شده ۱۱۹

خوردن گوشت ناپخته  ۱۱۹

بسیارخوردن تخم مرغ  ۱۱۹

بهداشت فردی   ۱۱۹

تمیزی لباس    ۱۱۹

شستن دستمال  ۱۲۰

کوتاه کردن سبیل و ناخن در هر جمعه  ۱۲۰

بهداشت دهان و بینی   ۱۲۰

مسواک زدن  ۱۲۱

برخی از عوامل بیماری های دهان و دندان  ۱۲۲

کوتاه کردن موها ۱۲۳

گرفتن سبیل   ۱۲۴

بهداشت ظروف    ۱۲۴

فصل هشتم:ظروف و سایر موارد  ۱۲۷

احکام ظرف‌ها ۱۲۸

چگونگى تطهیر با آب   ۱۲۸

دوری از ناپاکی ها(نجاسات) یازده گانه، در حلال  ۱۳۰

گونه های نجاسات و احکام آن  ۱۳۰

نجاسات   ۱۳۱

اول / بول  ۱۳۱

دوم / غائط   ۱۳۱

سوم / منی   ۱۳۱

مایع تاول و آمنیوتیک در اطراف جنین   ۱۳۲

چهارم / مردار  ۱۳۲

اجزای روح دار جدا شده ۱۳۳

پنجم / خون  ۱۳۳

رنگ خون، خون خشک شده ۱۳۴

زردابه، زخم، تاول و … ۱۳۴

خون در تخم مرغ  ۱۳۴

ششم / سگ    ۱۳۵

هفتم / خوک    ۱۳۵

هشتم / کافر  ۱۳۵

اهل کتاب و فرقه‌های باطل   ۱۳۶

نهم / شراب   ۱۳۷

دهم /  فقّاع  ۱۳۷

یازدهم / عرق جانور نجاست خوار  ۱۳۸

عرق انسان جُنُب شده از راه حرام  ۱۳۸

چند نکته دیگر  ۱۳۸

فرق نجس و متنجس    ۱۴۰

اضطرار به حرام  ۱۴۰

نیم خورده حیوانات   ۱۴۰

مطهرات یا پاک کننده‌ها ۱۴۱

۱- آب: ۱۴۱

آب مضاف    ۱۴۱

احکام آب مضاف    ۱۴۲

آب مطلق  ۱۴۲

اول: آب چاه ۱۴۲

دوم: آب جارى   ۱۴۲

احکام آب جاری   ۱۴۲

سوم: آب باران  ۱۴۳

چهارم: آب کُر  ۱۴۴

پنجم: آب قلیل   ۱۴۶

احکام آبها ۱۴۶

۲- (از پاک کننده ها) زمین: ۱۴۸

۳- آفتاب: ۱۴۹

۴- اسلام: ۱۵۰

۵- استحاله: ۱۵۰

۶- انتقال: ۱۵۰

۷-تبعیت: ۱۵۱

۸- بر طرف شدن عین نجاست: ۱۵۱

۹- استبراء (برکنار داشتن جانور نجاست خوار): ۱۵۲

۱۰- غائب شدن مسلمان: ۱۵۲

۱۱- انقلاب: ۱۵۲

سایر موارد در پاک کننده ها: ۱۵۳

شستن با ماشین لباس‌شویی   ۱۵۳

فرهنگ واژگان و اصطلاحات    ۱۵۵

منابع   ۱۶۲

 

 

پیش گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام على سیدنا و نبینا محمد وآله الطاهرین، سیما بقیه الله فی الأرضین ارواحنا فداه

قالَ الله تَعالی:”وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالًا طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ”

از آنچه خداوند به شما روزى داده است، حلال و پاکیزه بخورید و از (مخالفت) خداوندى که به او ایمان دارید، بپرهیزید.[۱]

منزّه و پاک است، خدای بی همتا و بی مانندی که همه‌ی هستی را از باب حکمت کامله‌اش نیازمند و محتاج به رزق و روزی آفریده و ذات غیر قابل تصوّرش از همه‌ی هستی بی‌نیاز است. (و هو یطعم ولایطعم: او طعام و خوراک می‌بخشد و از خوراک بی نیاز است[۲]) و سپاس بی‌منتها شایسته‌ی پروردگار مهربانی است، که همه‌ی نیازهای بشر را در این  هستی برآورده ساخته و او را با اندیشه و تعقّل توانایی بخشیده، تا نیاز خود را از راه درستی که، فرستاده ها و پیامبران الهی به او آموخته اند، برآورده سازد.

او را ستایش نموده و بر اولیای بزرگوار،  انبیا و فرستادگان نزدیکش به ویژه آخرین سرور و سالار آنها، حضرت محمّد مصطفی۵a6 و اهل بیت بزرگوار۵D6 و پاک سرشت آن حضرت ارواحنا فداهم درود و سلام و صلوات می‌فرستیم.

و چه زیبا در کتاب محبت و هدایت، اهمیت طعام و خوراک انسان ها را بیان فرمودند: «فَلْیَنظُر الْإنسانُ إلی طَعامِهِ» (پس باید انسان به آن چه خوراک اوست، بنگرد، سوره مبارکه عبس/ آیه ۲۴ ) و همچنین، در سوره مبارکه کهف/ آیه ۱۸ درباره خوراک جوانان مؤمن اصحاب کهف می‌فرماید: «فَلْیَنْظُرْ ایّها ازکی طعاماً» (پس برای تهیّه خوراک، بنگر چه خوراکی [از جهت رعایت اصول الهی] پاکیزه‌تر می‌باشد.)

آری، غذای طیّب و حلال، از نعمت های الهی است که زمینه رسیدن به سایر خیرات و برکات بوده و رشد و تعالی مادّی و معنوی را فراهم می‌سازد ، که باید سپاس گزار بود. و نقطه مقابل آن حرام است که باید، از غذای خبیث و ناپاک و حرام دوری کنیم.

بشر، آفریده خدای متعال، بخشی از طبیعت هستی است که محتاج آفریده شده است. اما راه درست و پسندیده ی برآوردن احتیاجات را باید از مبدأ فیض عالم و خالق و پرورش دهنده هستی بیاموزد، تا به کمالات انسانی برسد.

ناگفته پیداست که از آفرینش انسان، مقصود و هدفی در نظر گرفته شده، که همان دریافت معرفت و رسیدن به کمالات الهی در عقیده، اخلاق و رفتارهای درست فردی و اجتماعی و نزدیکی به خداست، تا احساس خوشبختی و درک سعادت در عوالم گوناگون وجود، فراهم و دست یافتنی گردد، و این شدنی نیست، مگر با پذیرش هدایت از دستورات آفریننده حکیم عالم، او که دانا به اسرار وجود انسان و سایر موجودات است، با فرستادن پیام آوران الهی، تاریکی نادانی و سرگردانی را از بشریت برداشته و نیاز همه ابعاد وجود با شرافت انسان را، به عنوان کامل‌ترین عنصر هستی، برآورده ساخته است.

یکی از نیازهای بشر، خوردن و آشامیدن است که باید از راه پسندیده، حلال و پاک برآورده شود. آشکار است که این دو نیاز و عمل انسانی، زمانی درست انجام می‌پذیرد که شرایط به دست آوردن، گردآوری و فرآوری مواد خوردنی و آشامیدنی و شیوه مصرف آن ها از جهت ظاهر و باطن رعایت شود.

رعایت شرایط ظاهری مانند بهداشت، ترکیب درست و… که در جای خودخواهد آمد، اما احکام الهی بر اساس حکمت و مصلحت انسان‌ها و هستی، در نظر گرفته شده که رعایت آن ها لازم است، تا انسان علاوه بر رفع نیاز ظاهری به مصالح روحی و معنوی و درک کمالات الهی، نیز دست یابد و از ناپسندی‌ها و امور حرام دوری کند، که با رعایت احکام شرعی و دینی، این مقصود برآورده می‌شود.

هم چنین دستورات دیگر، نیز، در احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها مطرح است که همه آن ها در یک پیش گفتار و  هشت فصل بیان می‌شود.

نیاز به یادآوری است که تلاش شده، موارد غیر اختلافی برای همگان، آورده شود و در صورت اختلاف فتوای مراجع، مقلدین محترم به رساله مرجع معظم خود مراجعه نمایند.

معارف اسلام عزیز، برای بیان و بازگویی حقایق و نظام حاکم بر عالم هستی و راه رسیدن به سعادت و خوشبختی پایدار و همیشگی در عوالم وجود است که نسبت به عرصه‌ها و زمان ها، در قرآن و سنت اهل بیت وحی: به سه دسته‌ی اساسی بخش می‌گردد.

۱- عقاید و باورهای حقیقی هستی

۲- اخلاق و روش‌های پسندیده رفتاری

۳- اعمال و کردارهایی که خدای متعال از جهت تکلیف برای رشد و کمال انسان‌ها قرار داده است.این نوشتار به بخش سوم از دانش‌های نام‌برده، می‌پردازد.

در پایان، از دوستان اهل علم و ایمان، امید می‌رود، تا ما را در بهبود بهتر و برطرف کردن عیوب احتمالی این اثر ارزشمند و مورد نیاز، بهره مند و در خیرات و برکات الهی آن سهیم گردند.

آمین یا ربّ العالمین

«رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا بِقَبُولٍ حَسَنٍ إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

والْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ»

اقلّ العباد- سید فیض الله فاطمی فلاح

[۱] -سوره مائده/ آیه ۸۸

[۲] – «قُلْ أَغَیْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ یُطْعِمُ وَلاَ یُطْعَمُ قُلْ إِنِّیَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکَینَ»

«بگو: آیا غیر خدا را به ولی و سرپرست برگزینم؟ در صورتی که آفریننده‌ی آسمان و زمین خداست و او روزی می‌بخشد و خود از طعام بی‌نیاز است. بگو: من مأمورم که نخستین شخصی که، تسلیم حکم خداست، باشم، و البتّه از گروهی که به خدا شرک آورند، نباش.»  سوره انعام، آیه۱۴

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.