ضیافت تا پاداش

ماه مبارک رمضان

0

 ضیافت تا پاداش pdf

 

فهرست

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………… ۶

فصل اول: روزه و مهمانی خدا

اهمیت روزه………………………………………………………………………………………… ۸

معانی لغت روزه………………………………………………………………………………….. ۸

معنی اصطلاح شرعی روزه…………………………………………………………………….. ۹

دعای روز آخر ماه مبارک شعبان……………………………………………………………….. ۹

خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره فضایل ماه مبارک رمضان………….. ۱۰

مهمانی خدا (ضیافت الله)……………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: مفهوم روزه

جایگاه ماه مبارک رمضان و روزه در اسلام………………………………………………….. ۱۸

ابعاد تربیتی روزه……………………………………………………………………………….. ۲۲

اخلاق و تهذیب نفس بر دو پایه استوار است…………………………………………………. ۲۳

نقش روزه در تقویت اراده………………………………………………………………………… ۲۴

روزه و اخلاص بندگی…………………………………………………………………………….. ۲۵

روزه و صبر………………………………………………………………………………………… ۲۶

روزه و قناعت…………………………………………………………………………………….. ۲۷

آثار اخلاق اجتماعی روزه………………………………………………………………………. ۲۷

آثار عرفانی الهی روزه…………………………………………………………………………… ۲۹

آثار بهداشتی و درمانی روزه…………………………………………………………………… ۳۲

روزه در سایر ادیان……………………………………………………………………………… ۳۴

فصل سوم: افطار و سحر

افطار……………………………………………………………………………………………….. ۳۵

وقت افطار…………………………………………………………………………………………. ۳۵

دعاهای زمان افطار……………………………………………………………………………… ۳۵

چیزهایی که افطار کردن با آن مستحب است……………………………………………….. ۳۶

احکام افطار……………………………………………………………………………………….. ۳۶

دعای هر شب ماه مبارک رمضان……………………………………………………………… ۳۷

دعای افتتاح………………………………………………………………………………………. ۳۷

ثواب و زمان قرائت……………………………………………………………………………….. ۳۸

سحر………………………………………………………………………………………………. ۴۲

اعمال سحرهای ماه مبارک رمضان…………………………………………………………… ۴۲

دعاهای سحرها………………………………………………………………………………… ۴۳

فصل چهارم: دعاها و نمازهای روزها و شب‌های ماه مبارک رمضان

دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان……………………………………………………………. ۴۷

نماز روز اول……………………………………………………………………………………… ۵۵

نماز مستحبی شب‌های ماه مبارک رمضان………………………………………………… ۵۵

دو رکعت در هر شب…………………………………………………………………………… ۵۵

نمازهای اختصاصی هر شب ماه مبارک رمضان…………………………………………….. ۵۶

قرائت قرآن کریم……………………………………………………………………………….. ۶۱

دعای شروع تلاوت قرآن کریم……………………………………………………………….. ۶۱

دعای بعد از قرائت قرآن کریم………………………………………………………………… ۶۲

فصل پنجم: لیله قدر

فاطمه علیهاالسلام لیله القدر……………………………………………………………….. ۶۳

آیات شب قدر………………………………………………………………………………….. ۶۶

سوره قدر………………………………………………………………………………………. ۶۶

سوره دخان، آیه ۳……………………………………………………………………………… ۶۶

سوره بقره، آیه ۱۸۵……………………………………………………………………………. ۶۶

یکی نزول دفعی و دیگری نزول تدریجی…………………………………………………… ۶۷

نزول دفعی قرآن کریم………………………………………………………………………….. ۶۷

نزول تدریجی قرآن کریم………………………………………………………………………. ۶۷

روایات شب قدر………………………………………………………………………………… ۶۸

شب قدر……………………………………………………………………………………….. ۶۸

نامگذاری شب قدر……………………………………………………………………………. ۶۸

علت مخفی بودن شب قدر…………………………………………………………………….. ۶۹

شب قدر کدام شب است؟…………………………………………………………………… ۶۹

فضیلت شب قدر…………………………………………………………………………………. ۷۰

اعمال شب‌های قدر…………………………………………………………………………….. ۷۳

۱ – اعمال مشترکه شب‌های قدر…………………………………………………………… ۷۴

۲-اعمال مخصوصه شبهای قدر……………………………………………………………… ۷۶

اعمال شب نوزدهم…………………………………………………………………………… ۷۶

اعمال شب بیست و یکم…………………………………………………………………… ۷۷

اعمال شب بیست وسوم…………………………………………………………………….. ۷۸

اعمال دهه آخر ماه رمضان…………………………………………………………………… ۸۰

افضل اعمال شب قدر………………………………………………………………………….. ۸۲

جمعه آخر ماه مبارک رمضان………………………………………………………………….. ۸۲

اعمال شب آخر ماه مبارک رمضان……………………………………………………………. ۸۳

شب بسیار مبارکی استو برای این شب چند عمل وارد است……………………………. ۸۳

فصل ششم: عید فطر

فضیلت شب عید فطر…………………………………………………………………………. ۸۵

اعمال شب عید فطر………………………………………………………………………….. ۸۵

احکام شب عید فطر…………………………………………………………………………. ۸۷

نماز عید فطر………………………………………………………………………………. ۸۷

فضیلت روزعید فطر………………………………………………………………………….. ۸۸

عید آمرزش……………………………………………………………………………………. ۸۹

عید حقیقی…………………………………………………………………………………….. ۸۹

عیدی همانند رستاخیز…………………………………………………………………………….. ۸۹

مبارزه با استکبار…………………………………………………………………………………. ۹۰

تکبیر……………………………………………………………………………………………….. ۹۰

مفهوم والای تکبیر……………………………………………………………………………….. ۹۰

مبارزه طاغوت با تکبیر………………………………………………………………………… ۹۰

اجرت روزه داران…………………………………………………………………………………. ۹۱

فطریه……………………………………………………………………………………………… ۹۱

وجوب زکات فطره و شرایط آن……………………………………………………………….. ۹۲

اهمیت اعیاد…………………………………………………………………………………. ۹۲

عید فطر، عید اجتماع مسلمانان…………………………………………………………… ۹۳

فصل هفتم: احکام روزه

انواع روزه…………………………………………………………………………………… ۹۴

روزه‌های واجب……………………………………………………………………………… ۹۴

روزه‌های حرام………………………………………………………………………………. ۹۴

روزه‌های مکروه…………………………………………………………………………….. ۹۴

روزه‌های مستحب…………………………………………………………………………… ۹۴

چیزهایی که روزه را باطل می‌کند………………………………………………….. ۹۶

اول: خوردن و آشامیدن…………………………………………………………….. ۹۷

دوم: جماع…………………………………………………………………………………. ۹۷

سوم: استمناء…………………………………………………………………………….. ۹۸

چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر علیهم السلام……………….. ۹۸

پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق………………………………………………………… ۹۹

ششم: فرو بردن تمام سر در آب………………………………………………………… ۹۹

هفتم: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح……………………………. ۱۰۰

هشتم: اماله کردن با چیزهای روان………………………………………………………. ۱۰۱

نهم: قی کردن…………………………………………………………………………… ۱۰۱

آنچه برای روزه دار مکروه است……………………………………………………….. ۱۰۲

جاهایی که قضا و کفاره واجب است…………………………………………………. ۱۰۲

کفاره روزه……………………………………………………………………………… ۱۰۲

جاهایی که فقط قضای روزه واجب است……………………………………………… ۱۰۴

مسائل روزه قضا………………………………………………………………………….. ۱۰۵

احکام روزه مسافر……………………………………………………………………… ۱۰۶

حد ترخص و مسافت شرعی………………………………………………………….. ۱۰۷

کسانیکه روزه بر آنها واجب نیست…………………………………………………….. ۱۰۸

راه ثابت شدن اول ماه……………………………………………………………….. ۱۰۸

تقویم ماه مبارک رمضان…………………………………………………………… ۱۱۰

تحفه‌ای از کلمات درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هدیه به روزه داران واقعی…… ۱۱۲

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………….. ۱۱۵

واژگان و لغات……………………………………………………………………………….. ۱۱۷

عید پاداش…………………………………………….

راه های ثابت شدن اول ماه……………………………………………………

راه های ثابت شدن اول ماه:……………………………………….

عید فطر………………………………………

  1. فضیلت شب عید فطر………………………………………………………..
  2. اعمال شب عید فطر:………………………………………………………….

معنای زکات فطره:…………………………………………………..

زکات فطره………………………………………………………………..

کنار گذاشتن فطره و تصرف در آن………………………………………………………..

احکام شب عید فطر…………………………………………………………………………

شرایط واجب بودن زکات فطره……………………………………………………….

مقدار فطریه……………………………………………………….

جنس فطریه…………………………………………………………..

نان خور…………………………………………….

زکات فطره میهمان……………………………………………………………….

فطریه خدمتکاران و ….       ………………………………………………………….

فطریه سربازان و …      …………………………………………………

فطریه طفل شیرخواره………………………………………………………………

فطریه جنین در رحم مادر………………………………………………………………….

فطریه کارکنان هتل ها، مهمان خانه ها و رستوران ها و …     …………………………………………………………………

فطریه سادات…………………………………………………………………………….

مصرف زکات فطره:……………………………………………………………………

فراموش کردن پرداخت فطره………………………………………………………………..

زکات فطره فقیر……………………………………………………………………..

  1. احکام و اعمال روز عید فطر:…………………………………………………………………….

نماز عید فطر:…………………………………………………………………

 

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ

پیش گفتار

أَیهَا النَّاسُ … شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَی ضِیافَهِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِیهِ مِنْ أَهْلِ کرَامَهِ اللَّهِ، ای مردم … ماهی است (رمضان) که در آن به مهمانی خدا دعوت شده‌اید و از شایستگان کرامت الهی قرار داده شده‌اید.

سلام و صلوات بی پایان بر منادی ضیافت الهی و کرامت بخش افتخارات انسانی، پیامبر رحمت و عطوفت، حضرت محمد مصطفی و اهل بیت وحی و رسالتش صلوات الله علیهم اجمعین و سلام ویژه بر باقیمانده خدای متعال، والی جهان هستی و قلب تپنده جوشش رحمت الهی بر همه عوالم وجود حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و محور لیله القدر و میزبان مهربان ضیافت الهی. سلام بر مهمانی و ضیافت الهی که هر لحظه آن سیر الی الله است با تبعیت، نصرت و همراهی ولی الله الاعظم صلوات الله علیه برای رسیدن به اوج فضایل و بهره مندی از تمام خوبی‌های لایق بشر و تهیه زاد و توشه سفر دنیا و آخرت.

سلام بر رمضان المبارک که ظرف زمانی نزول قرآن کریم بر قلب نازنین اشرف مخلوقات و خاتم انبیاء، سید رسل حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است و زمان تحقق وعده شب قدر که از هزار ماه ارزشمندتر بوده و ملائکه الله در آن شب به فیض زیارت حجت حق و امام مطلق عالمیان نائل شده و مقدرات خلق را به امضاء آن خورشید بی مثال هستی می‌رساند.

سلام بر آن ساعات بهشت الهی در زمین خاکی که مورد حسرت و غبطه و مباهات ملائکه آسمان است.

سلام بر ماه برکت و رحمت و مغفرت بندگان خدا، ماهی که روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعات آن بهترین ساعات و نفس‌ها در آن تسبیح است و خوابش عبادت.

گاهی موضوع آن چنان روشن است که نیاز به مقدمه نیست. رمضان المبارک چنان هیاهویی زیبا و ارزشمند در عالم ملکوت و دیگر عوالم بر پا می‌کند که همه چیز مبهوت آن می‌گردد و روزه یکی از آن امور است.

آری، ماه ضیافت و مهمانی و سپس پاداش خدای متعال آن قدر اعجاب آمیز و غیر قابل وصف است که دیگر جای قلم فرسایی و لفاظی نیست، بلکه باید دل و جان به کلام و اراده حضرت دوست و رفیق اعلاء سپرد و از تعلقات و غفلت‌های جاهلانه دوری جست تا بتوان لایق قرب حضرت رب العالمین شد که لازمه‌اش همان جدایی از تعلقات خاکی و دوری از آلودگی‌های جهالت حیوانی و رسیدن به قرب وصال ملکوتی است و اختصاص به اشرف مخلوقات و انسان‌های رها شده از دام شهوات حیوانی دارد؛ اگر چه آن هم جنبه‌ای از ابعاد و نیاز بشری است اما آن چه مورد غفلت واقع شده، عظمت بعد انسانی، الهی و روح و عقل بشریت است که با توشه گرفتن از ماه رمضان برای سعادت و حیات جاوید و ادامه زندگی طیب و آسمانی ضروری است.

آری ماه مبارک رمضان، روزه و افطار، سحر و احیاء، توبه و انابه، دعا و قرائت قرآن، تضرع و خشوع به درگاه احدیت، ضیافتی مافوق تصور در قلب انسان که عرش الرحمان است بر پا می‌نماید؛ که هر لحظه از آن، خوشی‌ها و لذات غیر قابل توصیف دارد. کتاب رمضان هر شخص که سهمیه‌ای محدود به سال‌های عمرش می‌باشد، دستاورد طلایی عقل و روح انسان در تبعیت از وحی الهی است که در پرتو تلاش و مجاهدت نفس، سپیده باران شده و در لحظات دعای افتتاح در توسل به انوار چهارده نور مقدس و سحرهای بهجت آفرین دعای ابو حمزه، دل و جان را از غبار آلودگی‌ها و تاریکی جهالت‌ها و ظلمت غفلت‌ها زدوده تا از گوهرهای بی مانند آن بهره مند گردد.

رمضان، یعنی باغستانی از بهشت برین و استشمام رایحه دل انگیز عطرهای خدایی که در بندگی حضرت حق، جلوه گر شده است.

با حلول رمضان، وعده‌های اولیای الهی در سحرهای مناجات، رنگ وجود گرفته و بذر محبت و قرب، در دل‌های خشکیده بشر جوانه می زند که باید برای لحظات سبز این ماه، نیکوترین گوهرها را نثار نمود.

 

 

[۱] الإحتجاج خَرَجَ مِنَ النَّاحِیهِ الْمُقَدَّسَهِ

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.